Close

Aderco

(Please scroll down for English text)

ADERCO 5000 for transport- og privatmarkedetet er et overflateaktivt dispergeringsmiddel for bruk i alle typer av rest- eller destillat drivstoff. Dette produktet er spesielt utviklet for mindre drivstofforbrukere. Den lave dosen gjør middelet meget enkelt å håndtere og er svært praktisk for drivstofftanker på 5000 liter eller mindre. Hovedmålet med dette produktet er å homogenisere drivstoffet, rengjøre og beskytte operasjonen, maksimere energipotensiale, minimere utslippene og løse drivstoffrelaterte problemer før, under og etter forbrenningen. ADERCO 5000 er støttet av bokstavene i ikke-protest fra de store motorprodusentene og brukes over hele verden.

ADERCO 5000 er:

–   100% økologisk
–   Askefri
–   Metallfri
–   Helt ufarlig
–   Fri for transport
–   Miljøvennlig
–   Krever ingen doseringsenhet

ADERCO 2055G er den nyeste generasjonen av drivstoffbehandling. ADERCO 2055G er laget av planteekstrakter og er den første bærekraftige drivstoffbehandling. Det er også det mest konsentrerte overflateaktive dispergeringsmiddel for bruk i en hvilken som helst form av rester eller destillate drivstoff. ADERCO 2055G hovedmål er å homogenisere drivstoffet, rengjøre og beskytte operasjonen, maksimere energipotensiale, minimere utslippene og løse dieselrelaterte problemer før, under og etter forbrenning. ADERCO 2055G er den nyeste genrasjonen av drivstoff- behandling og tilbyr de beste resultatene i form av effektivitet, økonomi og miljø.

ADERCO 2050 er støttet av ikke-protest fra de største motorprodusentene og brukes av store bransjer over hele verden. ADERCO 2050 er et ekstremt konsentrert overflateaktivt dispergeringsmiddel for bruk i gjenværende og destillat drivstoff. Hovedmålet er homogenisere drivstoffet, rengjøre og løse drivstoffrelaterte problemer.

ADERCO A25 homogeniserer drivstoffet, rengjør og beskytter operasjonen og minimerer utslippene. Dette produktet ble utviklet for å forenkle håndteringen og doseringen for vanlige forbrukere. Hovedmålet med dette produktet er å rengjøre og beskytte opprasjonen.

ADERCO F 1820 er utviklet for industrielle kjeler for å få maksimal ytelse og redusere røykutslipp.

ADERCO HF8K er en unik forbrenningsforbedrer. Dette er en blanding av ADERCO 2050 overflateaktiv dispergeringsmiddel og ADERCO F1820 organo-jern, noe som gir fordeler av begge produktene sammen.

  2

“Dieseldyr”-problemer, alger og bio-forurensinger er stadig et økende problem i dieselolje der drivstoffet kan bli stående i lange perioder, som f.eks. slik det er i fyringsoljetanker eller i gårdstanker for kjøretøy og maskiner i landbruket. Disse problemene finnes i grensesnittet mellom drivstoff og vann. Det er alltid litt vann i drivstoffet, noe som kommer av luftrommet over brennstoffet i tanken som da kan bli vanndamp. Veggene i tanken er kjølig og vanndampen kondenseres på disse flatene. Soppangrepet kan “ødelegge” drivstoffet, slam og rester suges inn i motoren, og filtrene kan da raskt tette seg, noe som kan forårsake tapt kraft av motorytelse. Over tid innsnevrer drivstofflinjen, som til slutt kan føre til motorhavari.

Skadene stopper imidlertid ikke der; En del av slammet kan feste seg til de indre veggene i tanken og brennstoffslangene kan produere etsende hydrogensulfid som da fører til metalldefekter og fordypninger i injektorene og i drivstoffets tilhørende komponenter. Disse mikroorkanismene vil i et forsøk på å få deres minralinnhold også ødelegge pakninger, o-ringer, slanger, drivstofftanken og danne et belegg.

Vi må bevege oss til en “grønnere” alder, da de statlige reguleringer innebærer at en større andel av drivstoffet lages av bio-kilder. Dette skaper nye problemstillinger og mere bioforurensninger i brenselet, som da ytterligere øker risikoen for en stor soppvekst.

ADERCO separerer fullstendig vann fra brennstoffet og etterlater seg et tynt lag av produktet mellom de to. I hovedsak er dette sulter personalia-forurensinger i et miljø hvor de kan formere seg mye mer.

Alle produkter fra ADERCO er i samsvar med forordning (EF) N. 1907/2006 fra Europa-parlamentet og Rådet av 18 desember 2006 registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjenikalier (REACH).

Alle ADERCO produkter er IKKE oppført i California Proposisjon 65 liste over stoffer (tideligere kalt Safe Drinking Water and Toxic Enforcement of 1986″) med kjemikalier som er kjent i delstaten California for å være kreftfremkallende i produktive miljøgifter. Aderco er fri under de stramme reglene i Calfornia.

Bærekraftige løsninger, i vid forstand, er evnen til å holde ut. Ordet peker til en langsiktig utviklingskonsept hvor målet er å hjelpe mennesker til å møte sine nåværende behov uten å ødelegge mulighetene til også å møte sine fremtidige behov. Ordet blir også brukt i dag som et markedsføringsbilde som altfor ofte ikke reflekteter til virkeligheten som sin helhet. Vårt selskap RB Miljø AS tar dette svært alvorlig. For å ta et skritt mot sann bærekraft, må vi måle og sammenligne ulike oprasjonelle scenarier og velge den med de mest holdbare resultatene. For å gjøre dette må vi vurdere og arbeide med de tre pilarene effektivitet, økonomi og miljø.

3

Effektivitet:

Effektivitet kan være svært vanskelig å evaluere på grunn av de mange faktorer som er innvolvert i ligningen. Men hva er den mest realistiske måte å vurdere real effektivitet ved forhold til noen referanser som vil være i drift før behandlingen? Først må operasjonen vurderes som det er og deretter revurderes etter en prøveperiode for å sammenligne forskjellene og vise forbedringer. Noen viktige faktorer må tas i betrakning for å ha en realistisk tilnærming og være i stand til å evaluere en meningsfull ytelsesdiagram. Generelt er drivstoffets forstøvning og forbrenningen optimalisert (mindre karbon begroing). Det arbeide som gjøres per enhet i brennstoffet, eksostemperaturen er lavere, avviser slam minimeres og ytelsen forblir på det øverste nivå for en lengre periode.

Økonomi:

Med Adercos kostnadsvurderings-verktøy kan våre teknikere vurdere kostnadsbesparelse generert av kontunerlig bruk av Aderco tilsetningsstoffer etter en viss drift. Mange parametre er store kostnader med generatorer og de kan optimaliseres og generere realøkonomien på mange områder. Det første trinnet består i å måle en del av operasjonen før behandlingen og etter den fysiske prøveperioden så skal du se resultatene fra rengjøringsvirkningen av produktet. Du skal også beregne kostnadene ved kjøp av produktet. Andre økonomiske kostnader er mindre synlige på kort sikt, men er veldig viktig å vurdere. En fleksibelt vedlikeholdsprogram kan også implementeres takket være påliteligheten. Risikoen for dyre motorhavarier reduseres, for det viser seg at Aderco er vinneren i det lange løp.

Miljø:

Ved å ta i betrakning de ulike elementene som anses å ha en effekt på karbonutslipp og miljø kan vi få en referanse til hvor vi kan sammenligne de ulike scenarier. Vårt mål er å finne en løsning for å redusere det totale karbonutslippet i en operasjon ved å arbeide på drivstoffparametrene. Flere alternativer må vurderes for å kunne velge den løsningen med de beste og mest holdbare resultatene. Til slutt er dette det første skrittet mot bærekraft og det riktige valget for å bygge en ansvarlig bedriftsimage.

4

ADERCO 5000 for transport- and private market is a surfactant dispersant for use in all types of residual or distillate fuels. This product is specifically designed for smaller fuel consumers. The low dose makes the agent very easy to handle and is very convenient for fuel tanks of 5,000 liters or less. The main objective of this product is to homogenize the fuel, clean and protect the operation, maximize the energy potential, minimize emissions and solve fuel related problems before, during and after combustion. Aderco 5000 is supported by letters of non-objection from major engine manufacturers and used worldwide.

Aderco 5000 are:
100% organic
Ashless
Without metal
Easily gathered
– Free transport
– Environmentally friendly
Requires no dosage unit
ADERCO 2055G is the latest generation of fuel treatment. Aderco 2055G is made from plant extracts and is the first sustainable fuel treatment. It is also the most concentrated surfactant dispersing agent for use in any kind of residue or distillate fuel. The purpose of Aderco 2055G is to homogenize the fuel, clean and protect the operation, maximize the energy potential, minimize emissions and solve fuel related problems before, during and after combustion. Aderco 2055G is the latest generation of fuel treatment offers the best results in terms of efficiency, economy and environment.
ADERCO 2050 is supported by non-objection from major engine manufacturers and used by major industries worldwide. Aderco 2050 is a extremely concentrated surfactant dispersing agent for use in residual and distillate fuels. The main objective is homogenizing the fuel, clean and solve fuel related problems.
ADERCO A25 homogenizes fuel, clean and protect the operation and minimizes emissions. This product was developed to simplify handling and dosage for ordinary consumers. The main purpose of this product is to clean and protect the combustion.
Aderco F 1820 is designed for industrial boilers to maximize performance and reduce smoke emissions.
Aderco HF8K is a unique combustion improver. This is a mixture of Aderco 2050 surfactant dispersant and Aderco F1820 organoiron, which provides benefits of both products together.
“Fungal contamination” issues, algae and bio-contamination is becoming an increasing problem in diesel oil which the fuel can remain standing for long periods, eg. in fuel and oil tanks or in farm tanks for vehicles and machines in the agriculture business. These problems exist in the interface between the fuel and water. There is always a small amount of water in the fuel, due to airspace above the fuel tank which then may be water vapor. The walls of the tank is cool and water vapor condenses on these surfaces. Fungal attack can “destroy” fuel, sludge and debris are sucked into the engine, and the filters can then rapidly clog, which can cause lost power of engine performance. Over time narrows the fuel line, which ultimately can lead to engine failure.
The damage does not end there; A portion of the sludge may adhere to the inner walls of the tank and the fuel hose can produce corrosive hydrogen sulfide then leads to metal defects and depressions in the injectors and fuel associated components. These micro organisms will in an attempt to get the minerals also destroy gaskets, o-rings, hoses, fuel tank and form a coating.
We must move to a greener” age, as the government regulations makes a larger proportion of the fuel is made from biosources. This creates new problems and more biofouling in the fuel, which then further increases the risk of a major fungal growth.
Aderco separates completely water from the fuel, leaving a thin coating of the product between the two. Essentially, this starving personalpollution in an environment where they can multiply much more.Products from Aderco is in accordance with Regulation (EC) N. 1907/2006 of the European Parliament and the Council of 18 December 2006 registration, evaluation, authorization and restrictions of chemicals (REACH).
All Aderco products are NOT listed in the California Proposition 65 list of substances (time clearly called Safe Drinking Water and Toxic Enforcement of 1986 ) with chemicals that are known in the state of California to be carcinogenic in productive pollutants. Aderco is free under the tight rules of Calfornia.
Sustainability, in a broad sense, is the ability to endure. The word points to a long-term development concept which aims to help people to meet their current needs without compromising the ability to also meet their future needs. The word is also used today as a marketing image that too often not see the complete reality. Our company RB Miljø AS takes this very seriously. To take a step toward true sustainability, we need to measure and compare different operation scenarios and select the one with the most durable results. To do this we must consider and work on the three pillars of efficiency, economy and environment.
Efficiency:

Efficiency can be very difficult to evaluate because of the many factors involved in the equation. What is the most realistic way to assess the real efficiency when compared to some references that will be operational before the treatment? First you need surgery is considered it is then re-evaluated after a trial to compare the differences and show improvements. Some important factors to be taken into consideration to have a realistic approach and be able to evaluate a meaningful performance chart. Generally, the fuel atomization and combustion is optimized (less carbon fouling). The work done per unit of fuel, exhaust temperature is lower, reject sludge is minimized and performance remains at the top level for a longer period.
Economy:

With Aderco cost effective tools, our technicians can assess the cost savings generated by continous use of Aderco additives after a certain operation. Many parameters are large costs with generators and they can be optimized and generating real economy in many areas. The first step consists in measuring a part of the operation before treatment and after the physical trial and you will see the results of the cleaning efficacy of the product. You should also calculate the costs of purchasing the product. Other financial costs are less visible in the short term, but is very important to consider. A flexible maintenance program can also be implemented thanks to reliability. The risk of expensive engine damage is reduced, it turns out that Aderco is the winner in the long run.
Environment:

By taking into account the various elements which are considered to have an effect on carbon emissions and environment we can get a reference to where we can compare the different scenarios. Our goal is to find a solution to reduce total carbon emissions in an operation by working on fuel parameters. More options must be considered in order to choose the solution with the best and most durable results. Finally this is the first step towards sustainability and the right choice to build a responsible business image.