Close

Archoil

(Please scroll down for English text)

Vi tilbyr et stort utvalg som skal dekke dine behov. Våre mest populære produkter er beskrevet under, vennligst ring oss, send e-post eller kom innom for mer informasjon. Vi fører en komplett linje med nano- produkter, friksjonsmodifikatorer, fuel katalysatorer, fuel stabilisatorer, girolje, motorolje, hydraulikkolje-behandlinger, smørefett, rustfjerner, rengjøringsmidler for våpen, avfetting, m.m. Friksjonsmodifikatorer som overgår andre bor eller borsyre, moly eller grafittbaserte produkter. Forbrenning av dieselmodifier er testet og bevist på Southwest Research Institutt. Smørefett med høy ytelse for generelle formål til ekstreme miljøer. Våpenoljer inkludert rengjøringsmidler, smøremidler og beskyttelse. Organisk rustfjerner som fjerner korrosjon til bart metall og kan skylles av med vann. 2-cycle olje både ferdig og med tilsetningstoffer. Spray for korrosjonsbeskyttelse og forbedring av smøreevne.

67

ARCHOIL tilbyr nå Nano våpenolje. Nanokeraminske CLP anvender Wolfram disulfid (WS2) som er en av de mest lubricouse matrialene som er kjent for vitenskapen med friksjonskoeffisient på 0,3.

AR4200 danner en tørr hard overflate på metall legeringen og tåler svært ekstreme temperatur-forhold. AR4200 er et renere smøremiddel og et korrosjonsbeskyttet produkt. WS2 opphever støv og skitt (svak ikke-offensiv lukt, lys viskositet, mørk rav i fargen).

AR4400 er et nanosmøremiddel for alle slags våpen. HBN LP benytter heksagonal bornitrid for sin lave friksjonskoeffisient på 0,15 til 0,70, og den overlegne egenskaper binder produktet til metallet. Dette er et overlegent smøremiddel som gir utmerket beskyttelse mot korrosjon. Når våpenet er rent vil AR4400 opprettholde det uten bly og sotpartikler. Det skapes en tørr film (det er ingen lukt, tyngre viskositet og er beige i fargen).

Begge produktene er langt bedre en grafitt, PTFE, Moly og borsyrer og er en baseolje gruppe 11 syntetisk PAO olje, 99% ren med ingen uønskede aromatiske forbindelser, ingen ustabil surfur, nitrogen, oksygenforbindelser eller chorinated parafin. Fremragende termisk og oksydativ stabilitet, ikke giftig, har en høy viskositetsindeks med en utmerket reaksjon på tilsetningsstoffer og er biologisk nedbrytbar.

ARCHOIL-linjen har smørefett med meget høy ytelse. Nanoborat Biosyn er smørefett som leverer nanoborate ester matrise til vertens legering. Det er laget av den høyeste karakteren PAO Dyrasyn 148 og Silika som tykningsmiddel, det kan trygt brukes i vann, den har en utvasking av bare 0,5 og er lett biologisk nedbrytbar og ikke giftig.

AR8200 NLT høykvalitets smørefett.

8

Nano smørefett fra Archoil med nanoborate, som er konstruert for ekstreme trykk og temperaturer, er laget av det siste innen fortykningsmidler; Kalsium sulfonat kompleks som har en overlegen korrosjonsbeskyttelse, tunge belastnings-egenskaper og høye temperaturegenskaper. Det er svært rimelig, brukes betydelig mindre enn moly fett, grafitt eller borsyre for alle bruksområder.

AR8300 er et svært kraftig biologisk nedbrytbart syntetisk smørefett for de mest ekstreme miljøer. Smørefettet har vært 10 år i utvikling og produktet inneholder over et dusin komplekse mineraler fra Uralfjellene i Russland. AR8300 har lavest COF i Tribology bare på 0,003 og danner en ionisk overflateobligasjon som er fem ganger hardere en vertens metall. Dette er langt bedre en Kyrtox, og vårt produkt er bare halve prisen. Utvidet fettapplikasjoner 05,57. Disse komplekse nanomineralene gjenoppretter friksjonsslitte områder. Utmerket for OEM for å sikre deler av garantien.

AR8100 Biosyn er et smørefett som er syntetisk biologisk nedbrytbart. AR8100 benytter nanoborate for en lav friksjonkoeffisient og ekstreme trykkbelastninger. PAO og Seica er beregnet for ekstreme temperaturer og er formulert for å gi maksimal smøring, slitasjereduksjoner, EP og korrosjonsbeskyttelse i tungt utstyr, lager, tannhjul og for alle ekstreme miljøer. AR8100 er den siste utviklingen i fettbransjen som omfatter de mest avanserte solide grensene nanoborate smøremiddelet tilbyr. Egenskapene overgår alt av tidligere borsmøremidler og overstiger det tradisjonelle AW tilsetningstoffet som sink, fosfor, klorete parafiner som alle er giftige og deplete som syrlig og etsende. Nanoborate er også bedre enn EP additivpakker som fett, moly, grafitt og borsyre.

En ny sammensetning har blitt utviklet for å innlemme boronholdige nanopartikler i et naturlig fettsyreester matrise. Denne esteren har en høy affinitet for absorpsjon på overflaten av metallet og letter bevegelsene av borat nanopartikler til overflaten. Boron teknologien ble opprinnelig utviklet ved Argonne National Laboratories under Ali Erdemir, er tribologisk som beviser at boron er et avansert og solid smøremiddel som viser svært lave overflatetemperatur koeffisienter og en ekstrem høy trykkagent. Denne nanoborate smøreteknologien tåler tre ganger mer lagerbelastninger enn noe annet bor smøremiddel. Overflatens friksjonskoeffisient oppviser en figur av 0,037 som er nesten halvparten 0,071 i verdien av andre boron smøremidler.

9

AR8100 er laget av Dyrasyn 148 høy med syntetisk olje og er en spesialisert additivpakke og selica fortykningsmidler for høye temperaturer. AR8100 er helt stabilt, det er ikke noe tap av fortyknings- makt over 100,000 sykluser i en fettarbeidertest. Dette byr på lang re-smøreintervall i høyhastighetslagere.

AR8100 har et svært høyt dråpepunkt. Den kan brukes i hvilken som helst høy temperatur-applikasjon beregnet for petroleum basefett. Høyt polymer innhold tilsvarer eksepsjonell utvasking på 0,05 og vannspray av beskyttelse, med gode EP egenskaper.

AR8100 tåler de tøffeste belastninger for produksjonsutstyr, offroad-maskiner og er også perfekt for chassis og smøring på tunge lastebiler. Nanoborate erstatter og overgår de giftige og syrlige EP/AW additivpakker som finnes i de fleste smøremidler. Inneholder ingen tungmetaller, PTFE, moly, svovel, grafitt, borsyre, klorert parafin, sink, fosfor, barium, fenoler, antimon eller bly.

Egenskaper/fordeler:
–    Nano smøreteknologi-nanoborate
–    Ekstremt lavt friksjonskoeffisient av o,037
–    Utmerket korrosjonbeskyttelse i marine miljøer
–    Høyeste bærende £4000 ganger (3 ganger av borsyre)
–    Skjærstabilitet over tusenvis av sykluser
–    Veldig høyt dråpepunkt (-35 til 550F)
–    Nanoborate erstatter alle AW/EP additivpakkene i olje
–    Et ekte premium kvalitets multifunksjonelt fett
–    Langt overlegent til moly, grafitt eller borsyre
–    Kompitabel med vann
–    Lett nedbrytbart og ikke giftig
–    Lav utvasking bare 0,05
–    REACH-godkjente ingredienser

Dette smørefettet er HOCNF (Harmonisert Offshore Chemical Notification Format) klassifisert med gult sertifikat, gult sertifikat oppfyller de strenge krav som stilles av myndighetene. Selskaper i hele Europa nyter godt av fordelene med dette produktet. Bruksområdene er enorme; Pakninger, o-ringer, lagre, ventiler, universalledd, elektriske motorer, hjullagere, kulelagere, jernbane, girkasser, marinefartøyer, racing, stålwire, industri m.m.

Siden Archoil smørefett er laget med lett nedbrytbart, bioakkumulering-potensial-fri og ikke giftig for liv, kan det brukes i konstruksjoner, flåter, tungindustri og på alle slags maskiner. Kan brukes der det miljømessige behovet er prioritert.

AR5000-5100-5200 er et veldig effektivt organisk rustbehandlingsprodukt. Dette er en organisk, industrielt korrosjonsfjerner som oppløser selv de tyngste korrosjoner av metaller og er samtidig ufarlig for mennesker og miljø uten problemer med avfallshåndtering.

AR5100 og 5200 arbeider gjennom en prosess som kalles “chelation” der en stor syntetisk molekyl danner en binding med jernet i rust, men er ikke sterk nok til å binde seg til verten metallet og dermed trekke jernoksyd (rust) fra overflaten.

 

10 11

Innhold/fordeler:

–    Hurtigvirkende
–    Jernholdige og ikke jernholdige metaller
–    100% organisk og biologisk nedbrytbar
–    Ikke forurensende for enkel avhending
–    Ikke brennbar og ikke giftig
–    Forhindrer flash-rusting

AR5100 og 5200 fjerner helt korrosjoner på metall overflaten og i motsetning til de fleste andre produkter danner det ikke patina eller konventerer rust til en ny base. Korrosjon er rett og slett fjernet. Når korrosjonen er fjernet er overflaten klar for AR5300 tetningsmiddel for inndørs bruk eller malingforberedelser. Jo mere permanent AR5400 fugemasser som anvendes både ute og inne, også i områder med aggressive korrosjoner, eliminerer det også korrosjon når den kommer tilbake.

56AR5100 og AR5200 fjerner rask og effektivt rust fra stål, jern, aluminium, messing, kobber, krom og andre metaller så vel som legeringer. Det vil effektivt fjerne korrosjon og jobbe seg til det bare metallet men samtidig la materialer som plast, gummi, og maling forbli uskadd.

Archoil

We offer you a wide range to suit your needs. Our most popular products are shown below, please contact us by phone or e-mail or pay us a visit to get more information. We carry a complete line of advertised products; Friction modifiers, fuel catalyst, fuel stabilizers, gear oil, motor oil, hydraulic oil treatments, greases, rust remover, cleaning of weapons, degreasers etc. Friction modifiers that surpasses others staying or boric acid, moly or graphite based products. Diesel combustion modifier has been tested and proven by Southwest Research Institute. Greases with high performance for general purpose to extreme environments. Weapon oils including cleaners, lubricants and protection. Organic rust remover removes corrosion to bare metal and can be rinsed off with water. 2-cycle oil finished and with additives. Spray for corrosion protection and improve lubricity.

ARCHOIL is now offering Nano gun oil. Nanokeraminsk CLP use Wofram disulfide (WS2) which is one of the most lubricouse materials that are known to science, with the coefficient of friction of 0.3.

AR4200 form a dry hard surface on the metal alloy and can withstand extreme temperature conditions. AR4200 is a cleaner lubricant and a corrosion protected product. WS2 repeals dust and dirt (light non-offensive odor, light viscosity, dark amber in color).

AR4400 is a weapon nano lubricant for all kinds of weapons. HBN LP using hexagonal boron nitride for its low coefficient of friction of 0.15 to 0.70 and the superior properties that bind the product to the metal. This is a superior lubricant and provides excellent protection against corrosion. When the weapon is clean AR4400 will maintain the lead and soot particles. It creates a dry film (no smell, heavier viscosity and has beige color).

Both products are far better than graphite, PTFE, Moly and boric acid and is a base oil group 11 synthetic PAO oil, 99% pure with no unwanted aromatic compounds, no unstable surfur, nitrogen, oxygen compounds or chorinated kerosene. Outstanding thermal and oxidative stability, non-toxic, has a high index of viscosity with an excellent reaction to the additives and it is biodegradable.

ARCHOIL line grease products has very high performance. Nano Borat Biosyn is a type of grease  that gives nanoborate ester matrix to host alloy, made of the highest grade PAO Dyrasyn 148 and silica as thickener, which can be used in water, it has a leaching of only 0.5, and are easily biodegradable and nontoxic.

Nano grease from Archoil with nanoborate is constructed for extreme pressures and temperatures created by the latest yype of thickeners; Calcium sulfonate complex which offers a superior corrosion resistance, heavy load and high temperature. It is economical to use, performing significantly less than moly grease, graphite or boric acid in all applications,

AR8300 is a very powerful biodegradable synthetic grease. For the most extreme environments, 10 years in development and this product contains over a dozen complex minerals from the Ural Mountains in Russia. AR8300 has the lowest COF in Tribology only 0.003 and forms an ionic surface bond which is five times harder than host metal. This is far better than Kyrtox and our product is only half the price. Expanding grease applications 05.57. These complex nano minerals restores friction worn areas. Excellent for OEM to ensure parts of warranty.

AR8100 Biosyn is a grease which are synthetic biodegradable. AR8100 use nanoborate for a low coefficient of friction and extreme pressure applications. PAO and SEIC utilized to extreme temperatures formulated to provide maximum lubricity, wear reductions, EP and corrosion protection in heavy equipment, bearings, gears and for all extreme environments. AR8100 is the latest development in grease industry that includes the most advanced solid boundaries nanoborate lubricants offer. There are features that surpass all previous lives lubricants and far exceeds the traditional AW additive such as zinc, phosphorus, klorrete paraffins is that all toxic and deplete as acidic and corrosive. Nanoborate is also better an EP additive packages for special grease that moly, graphite and boric acid.

A new approach has been developed to incorporate boron-containing nanoparticles in a natural fatty acid ester matrix carriers. This ester has a high affinity for absorption on the surface of the metal and facilitates the movements of borate nanoparticles to the surface. Boron technology was originally developed at Argonne National Laboratories under Ali Erdemir, a tribological proving that boron is an advanced and solid lubricant showing very low surface temperature coefficients and an extreme high pressure agent. This nanoborate lubrication technology can withstand three times bearing loads than any other lubricant. The surface friction coefficient exhibits a figure of 0037 which is almost half the 0.071 in the value of other boron lubricants.

AR8100 created by Dyrasyn 148 high with synthetic oil a specialized additive and Selica thickeners for high temperatures. AR8100 is quite stable, there is no loss of thickening power over 100,000 cycles in a grease worker test. This offers long re-greasing interval in high-speed bearings.

AR8100 offers a very high dropping point. It can be used in any high temperature application intended for petroleum base grease. High polymer containing corresponds exceptional washout of 0.05 and water spray protection, with good EP characteristics.

AR8100 withstand the toughest loads offered by production equipment, off road equipment and is also perfect for chassis and lubrication of heavy trucks. Nanoborate replaces and surpasses the toxic and sour EP / AW additive packages found in most lubricants. Contains no heavy metals, PTFE, moly sulfur, graphite, boric acid, chlorinated paraffin, zinc, phosphorus, barium, phenols, antimony or lead.

Features/benefits:
   Nano lubrication technology nanoborate
   Extremely low friction coefficient of o, 037
   Excellent corrosion resistance in marine environments
   Highest bearing £ 4,000 times (3 times of boric acid)
–   Cutting stability over thousands of cycles
   Very high dropping point (-35 to 550F)
   Nanoborate supersedes AW / EP additive in oil
   A real premium quality multi-purpose grease
   Far superior to moly, graphite or boric acid
   Compatible with water
   Readily biodegradable and non-toxic
   Low washout only 0.05
   REACH approved ingredients

This grease is HOCNF (Harmonized Offshore Chemical Notification Format) classified with yellow certificate. Yellow certificate meets the strict requirements set by the authorities. Companies throughout Europe are enjoying the benefits of this product. The applications are enormous, extract inger, o-rings, bearings, valves, universal joints, electric motors, wheels, bearings, railways, gearboxes, marine vessels, racing, steel wire, industry etc.

Since Archoil greases are made with easily degradable, bioaccumulation potential-free and is non-toxic to life, it can be used in structures, fleets, heavy industry and on all sorts of machines. Can be used where environmental requirements are prioritized.

AR5000-5100-5200 is a very effective organic rust treat product that dissolves even the heaviest corrosions of metals and has no waste disposal problems.

AR5100 and 5200 works through a process called chelation where a large synthetic molecule forms a bond with iron in rust, but is not strong enough to bind to host metal and thus draw iron oxide (rust) from the surface.

Contents/benefits:
Fast acting
Ferrous and non ferrous metals
100% organic and biodegradable
– Not contaminated and easy disposal
Non-combustible and non-toxic
Prevents flash rusting

AR5100 and 5200 removes completely corrosion on the metal surface and unlike most other products are not formed patina or convert the rust into a new base. Corrosion is simply removed. When corrosion is removed, the surface is ready for AR5300 sealant for indoor use or paint preparation. The more permanent AR5400 sealant which is used both indoors and outdoors, even in areas with aggressive corrosions, it also eliminates the corrosion when it comes back.

56AR5100 and AR5200 removes fast and effective rust from steel, iron, aluminum, brass, copper, chromium and other metals as well as alloys. It will effectively remove corrosion and work their way to the bare metal but leaves materials like plastics, rubber, paint unharmed.