Close

ProBio-Matrix

(Please scroll down for English text)

Sphagnum torvmose finnes kun nord for den 49 breddegrad og har den høyeste fuktighets-absorberingsevne av alle kjente torvmoser. I dens naturlige form i ProBio-Matrix “Fison” torvmose fra Parkland County, Alberta, beholder hver lb/kg sphagnum torvmose fra 9 til 14 lbs/kg vann. ProBio-Matrix holder derfor dette høygradert med 90% fuktighetsinnhold ubearbeidedet materiale ned til 60% innhold gjennom behandling av myr og utlufting. Torvmosen blir deretter forsiktig innhøstet, harpet og transportert til fabrikken hvor en spesiell varmebehandling og lufttørkeprosess reduserer fuktighetsinnholdet til +/-10%. I dette stadiet oppnår torvfibrenes evne til å holde på vannet en forandring, slik at cellestrukturen nå hver for seg har blitt hydrofobiske (motstandskraftige mot vann) og har en naturlig evne til å absorbere og innkapsle hydrokarboner. Den behandlede torven blir deretter dobbelt sammenpresset og leveres i forskjellige forpakningsstørrelser for distribusjon til våre kunder.

Vi kaller naturlig absorbering for “Miljø-intelligens.” ProBio-Matrix er ikke giftig, den er helt naturlig, 100% organisk, lab testet, utprøvd i bruk, et industrielt absorberingsmiddel som er meget økonomisk å bruke, det er effektivt, ikke slipende, ikke lekkende og er allerede i sin naturlige form bio-reparert (degradert). Den iboende kapillære kraft i den behandlede torven utgjør en kraftig “omklamringskraft” og innkapsler oljer, oppløsningsmidler, tungmetaller, skadedyrmidler, ugressdrepere og alle andre organiske kjemikalier ved berøring.

ProBio-Matrix undertrykker damper og absorberer hydrokarboner på land og vann, ved tørre og våte forhold og trenger ingen spesielt utdannete teknikere eller høyteknisk utstyr for behandling eller fjerning av brukt mose.

ProBio-Matrix har lav vekt slik at bruker kan bære med seg mer og får dermed renset opp mye mer, dette reduserer transport og store kostnader ved fjerning.

ProBio-Matrix er en energikilde som gir 8000 BTU pr pund, absorberte hydrokarboner vil brenne ned til en rest på mindre en 2% av dets opprinnelige volum.

Vi kan levere ProBio-Matrix  som pulver eller pellets i forskjellige størrelser og forpakninger. Videre kan vi kan levere oljelenser, puter og tepper samt etter spesialbestilling fra kunde.

12

ProBio-Matrix brukes for opprensking av miljøforurensninger og for bio-reparasjoner av brann- og redningsetater, industrier, flyplasser, jernbane, transportfirmaer, verksteder, bensinstasjoner, oljeraffinerier, distribusjonssentraler, oljebrønner, oljeplattformer og skip, havner osv.

ProBio-Matrix kan brukes til å filterere industriavfall, ubehandlede utslipp, tungmetaller, alger, forurensede avfallrester fra gruver, for bruk i industrien og hjemmet.

ProBio-Matrix absorberer PCB, oljebasert maling, blekk og farger, dyrefett, vegetabilske oljer og blod.

På grunn av den høye kapasiteten til å undertrykke damper, er ProBio-Matrix i stand til å redusere forbrenningsgasser betraktelig og fjerne sjansene for eksplosjon. I forbindelse med bensin vil produktet ta 90% av dampen.

BRUK AV PROBIO-MATRIX

Reparasjoner av forurensningsskader på land: ProBio-Matrix fordeles jevnt på det skadede område så fort som mulig til en nødvendig dybde for å få til en øyeblikkelig oppsuging (absorbering). Etter bruk skal blandingen av middelet tas opp og legges i en beholder for fjerning.

Reperasjoner av forurensningsskader på vann: ProBio-Matrix fordeles over vannflaten i en tilstrekkelig mengde for å forsikre om at full oppsuging (absorbering) finner sted. En typisk absorberingstid her vil ligge på ca 15% høyere enn ved bruk for oljeskader på land. Etter bruk vil absorberingsmiddelet ha en tendens til å danne en “matte” på undersiden av vannflaten, hvorfra den kan tas opp (forurensning fjernes).

13

ProBio-Matrix vil brenne ned til en rest mindre en 2 % av orginalmengden. ProBio-Matrix kan være det eneste oljeabsorberende produkt som inneholder humic syre som hjelper til bio-degradering av hydrokarboner eller andre forurensere som PCB er hurtig, samt omkapsle forurensningen for godt. Brukt ProBio-Matrix vil ikke lekke eller slippe ut absorberte forurensinger, det er enkelt og renslig å behandle samt at produktet har bestått prøver fra Giftkaraktiserings- og lekkasje-prosedyrene for oljetester (TCLP).

Dersom forholdene ikke tillater brenning (ja den innkapslede forurensningen kan ofte brennes mens den er på vannet) kan ProBio-Matrix lett tas opp fra vannflaten med spader eller nett. ProBio-Matrix kan feies, skuffes eller suges opp etter bruk.

ProBio-Matrix kan brukes til vannfilterering og vannrensing.

Verden tjener på å være interessert i temaet forurensning nå, i en tid da det fremdeles er mulig for vår relative unge industri å forbedre og reversere trenden som forurenser vårt miljø. Dette kan gjøres til en rimelig omkostning uten å sette den finansielle stabiliteten i fare eller helsen til våre nåværende og fremtidige generasjoner.

Industriavfall og ubehandlet utslipp fra tekstilfargerier, metallplate- eller batteriprodusenter er store når det gjelder fargestoffer og metaller som forurenser. Selv om fargestoffer vanligvis er bio-reparerbare, er det nødvendig å spesialbehandle disse for å gjenopprette tilstrekkelige mengder oksygen som er oppbrukt. Naturen kan også eliminere de tungmetallene som er dumpet i miljøet ved produksjonsprosessen, men det tar lang tid å brytes ned, til og med små mengder som ligger igjen kan være meget giftige. Å behandle med kjemikalier er IKKE løsningen. Det er kostbart, farlig å håndtere både før og etter behandlingen og er meget vanskelig å kvitte seg med.

Den unike cellestrukturen tillater ProBio-Matrix å absorbere fargestoffer og andre fargesammensetninger. På grunn av den kjemiske sammensetningen kan ProBo-Matrix stabilisere og nøytralisere disse elementene. Ved produktets mulighet til å absorbere gjennom det porøse ytre, kan det innkapsle, omslutte og lukke inne væsker og oppløselige faste stoffer inne i sin gelantinaktige innside og således faktisk eliminere enhver sjanse for lekkasje dersom den fjernes eller for eksempel nedgraves.

Ved prosesser for rensing av vann ved bruk av ProBio-Matrix, vil filtereringen tilfredstille de mest krevende krav til miljøkontroll fra mange kjente regjeringsdepartementer inkludert USA’s miljøbeskyttelsesdepartement, Den Canadiske føderale Regjeringen, og berørte provinsdepartement har også godkjent nedgraving som en akseptert metode for brukt torv.

Denne brukte torven kan brennes uten noen fare for atmosfæren. Selskaper som driver undersøkelser innen vannfilterering ved bruk av torv, har funnet ut at den brukte torven fortsatt kan brukes til hagebruk med utmerkede resultater. Det er ingen fare for lekkasje fra torven slik at grunnvannet blir forurenset.

Omkostningene for bruk kommer an på graden av forurensing og andre faktorer som hører til den individuelle situasjonen. Kostnadene for ProBio-Matrix som er en naturlig ressurs er minimal. Teknologien koster mye mindre enn de filtereringsprosesser som nå er i bruk. Det er sikret ProBio-Matrix råtorv-tilgang til alle løpende og antatte fremtidige behov for å sikre firmaet og kunder for mer enn 100 år.

ProBio-Matrix

Sphagnum peat moss is only found north of the 49 latitude and has the highest moisture absorbency ability of all known peat mosses. In its natural form in ProBio-Matrix “Fison” sphagnum Parkland County, Alberta, each lb / kg sphagnum peat moss from 9 to 14 lbs / kg water. ProBio-Matrix keeps therefore this hi-grade with 90% moisture content raw resource to 60% content through bog and ventilation. It is then carefully harvested, harper and transported to the factory where a special heat treatment and air drying process reduces the moisture content to +/- 10%. At this level the peat moss fibers ability to hold the water change so that the cell structure now becomes singularly hydrophobic (resistant to water) and has a natural affinity to absorb and encapsulate hydrocarbons. This treated peat moss is then double compressed and comes in different sizes and is then distributed to our customers.

Natural absorption that we call “Environmental Intelligence.” ProBio-Matrix is ​​not toxic, it is completely natural, 100% organic, lab tested, proven in use, an industrial absorbent that is very economical to use, it is effective, non abrasive, non-toxic, non-leaching and is already in its natural form bio-repaired (demoted). The inherent capillary action of the activated peat provides a powerful ability to encapsulate oils, solvents, heavy metals, pesticides, herbicides and all other organic chemicals on contact.

ProBio-Matrix suppresses vapors and absorbs hydrocarbons on land and water, in dry and wet conditions and do not require specially trained technicians or high tech equipment for processing or disposal of used moss.

ProBioMatrix has a light weight and thus allows the user to carry around more and get it cleaned up much more and then saves transport and high costs of removal.

ProBioMatrix is an energy source that provides 8,000 BTU per pound, absorbed hydrocarbons will burn down to a residue of less than 2% of its original volume.

We can supply ProBioMatrix as powder or pellet in different sizes and packings. We can deliver oil booms, pillows and bags. We can also deliver by special order from the customer.

The use of ProBioMatrix.ProBioMatrix can be used in cleanup of environmental contamination and biorepair of the fire department, industries, airports, railways, transport companies, shops, gas stations, oil refineries, distribution centers, oil wells, oil rigs and ships, ports and an endless list.ProBioMatrix can be used to is filtered industrial waste, untreated emissions, heavy metals, algae, contaminated debris from mines, for industrial use and in the home.ProBioMatrix absorbs PCBs, oil-based paints, inks and colors, animal fats, vegetable oils and blood.Because of the high capacity to suppress the vapors, ProBio-Matrix is able to reduce the combustion gases considerably and eliminate the chances of an explosion. In conjunction with gasoline product will take 90% of the steam.
Use of ProBioMatrix.
Repair of damage on land: ProBioMatrix to be distributed over the damaged area as quickly as possible to a necessary depth to get an instantaneous absorption. After use, the composition of the agent is taken up and placed in a container for removal.Repair of damage on water: ProBioMatrix to be distributed over the water surface in a sufficient quantity to ensure that full absorption takes place. A typical soak will be approximately 15% higher than for oil damage on land. After use, the absorbent will tend to form a “mat” underneath the water surface, from where it can be removed.
ProBio-Matrix will burn down to a residue less than 2% of the original amount. ProBio-Matrix may be the only oil absorbent product containing humic acid that helps to bio-degradation of hydrocarbons or other pollutants like PCB’s quick and encapsulated pollution for good. Used ProBio-Matrix will not leech or discharge used pollutants, it will be easy and cleanly process and passed tests from poison and leak procedures for oil tests (TCLP).If conditions do not allow burning (yes the encapsulated pollution can often be burned while it is on the water), ProBio-Matrix can be easily taken up from the water surface with shovels or networks. ProBio-Matrix can be swept, shoveled or vacuumed up after use.ProBio-Matrix can be used for water filtration and purification.The world benefit from being interested in pollution now, at a time when it is still possible for our relative young industry to improve and reverse the trend that pollute our environment. This can be done at reasonable expense without putting financial stability at risk or the health of our current and future generations.
Industrial waste, untreated effluent from textile dye houses, metal- or battery producers are great when it comes dyes and metals that pollute. Although even if dyes are usually bio-repairable, it is necessary to specially treat these to recover sufficient amounts of oxygen is depleted. Nature can also eliminate the heavy metals that are dumped into the environment by the production process, but it takes a long time to decompose, even small amounts that remain can be very toxic. Treating chemicals are NOT the solution. It is costly, dangerous to handle both before and after treatment and is very difficult to get rid of.The unique cell structure allows ProBio-Matrix absorbing dyes and other color schemes. Because of the chemical composition, Probio-Matrix can stabilize and neutralize these elements. By ability of the product to absorb through the porous outer can encapsulate, enclose and encase liquids and soluble solids in its gelantish inside and thus actually eliminate any chance of leakage if it is removed or for example buried.

Accepted current processes to purify water using ProBio-Matrix will then filterring satisfy the most demanding environmental requirements of many leading government ministries including the US’s environmental protection department. The Canadian federal government and the affected province ministry has also approved the burial as an accepted method for used peat.

This spent peat can be burned without any danger for the atmosphere. Companies engaged in research in water filtration using peat, have found that the spent peat can still be used for horticulture with excellent results. There is no danger for leakage from the turf so that the groundwater is contaminated.

The costs involved will depend on the degree of pollution and other factors pertaining to the individual situation. Costs for ProBio-Matrix which is a natural resource is minimal. The technology costs much fell short one the filter processes currently in use. ProBio-Matrix has secured raw peat access to all current and anticipated future needs to ensure the company and their customers for more than 100 years.

Testresultater for fjerning av metallforurensninger ved bru av Husson/Couplan vannbehandling system/Test results for the removal of metal contaminants by bridge Husson / Couplan water treatment system

Metall/Metal                Utslippgrense/emission limit             Før/Before                  Etter/After
Cyanid                0,03
36,00
0,03
Fluorid               18,00
Aluminium          0,20
40,00 0,30
Barium                1,00
Cadmium            0,10
25,00          0,10
Chromium+6  0,05
300,00 0,04
Chromium+3 0,25 300,00
0,25
Kobber
0,20 250,00
0,20
Jern
0,50 31,50
0,25
Bly
0,05
8,40
0,03
Mangan
1,00 300,00
0,25
Nikkel
1,00 67,50
0,05
Sink        
0,05
7,50
0,08
Antimony
30,00 0,05
Kvikksølv
1,00 15,00
0,01
 
Testresultater for fjerning av forurensninger (i tilegg til tungmetaller) fra en prøve fra typisk fargebedrifts’ utslipp, hvor bedriften bruker Husson/Couplan vannbehandlingssystem/Test results for the removal of impurities (in addition to heavy metals) from a sample of typical color corporate discharge, where now use Husson / Couplan water treatment system:
Karakteristikk/Characteristics                           Før/Before                             Etter/After
Fargeprøve “A”
1250 APHA 65 APHA
Fargeprøve “B”
2700 PT/CO 10 PT/CO
Grumset prøve”A”
21,5  APHA
3 APHA
Grumset prøve”B”
530 PPM/SIO2
1,1 PPM/SIO2
Grumset prøve”C”
660 JTU
0 JTU
C,O,D
1200 PPM
85 PPM
B.O.D.
150 PPM
8  PPM
T.O.D.                                   
1200 PPM
156 PPM
Fosfater
33,6 PPM 0,076 PPM
Opphengt stoff
216 PPM
4 PPM